Prijaté deti
dobrovoľníčky
opekačky

Podmienky prijatia do

ZARIADENIA NÚDZOVÉHO BÝVANIA PRE ŽENY JOZEFÍNUM

Možnosti prijatia:

Zariadenie núdzového bývania (§ 29) sa výlučne venuje poskytovaniu pomoci fyzickej osobe:

 • na ktorej je páchané domáce násilie alebo rodovo podmienené násilie,
 • alebo ktorá je obeťou trestného činu alebo obeťou obchodovania s ľuďmi,
 • ktorá je uvedenými situáciami ohrozená

Cestou:

 • sociálnych pracovníkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • terénnych sociálnych pracovníkov v územnom celku Trnavského kraja
 • sociálnych oddelení VÚC Trnavského kraja
 • obecných úradov
 • priamo cez www.jozefinum.sk

Podmienky prijatia:

 • Osoby patria do cieľovej skupiny
 • Majú podanú písomnú žiadosť 
 • Majú finančné krytie na platbu ubytovania
 • Nie sú z infekčného prostredia ani nemajú vážne zdravotné ohrozenie (lekárske vyšetrenie pred nástupom)
 • deti matiek – dievčatá do 18 rokov, chlapci do 13 rokov