Dobrovoľníctvo

„Dobrovoľník“ je nielen to, že človek vykonáva svoju prácu bezplatne, ale hlavne dobrovoľne - z akejsi vnútornej potreby pomôcť iným. Dobrovoľníctvo začína tam, kde je dobrá vôľa robiť niečo systematicky a zodpovedne. Po čase sám dobrovoľník zistí, koľko satisfakcie mu táto námaha poskytuje.

Dobrovoľníctvo

ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA PRE ŽENY JOZEFÍNUM

919 65 DOLNÁ KRUPÁ č. 556/9


Pomenovanie „dobrovoľník“ je nielen to, že človek vykonáva svoju prácu bezplatne, ale hlavne dobrovoľne - z akejsi vnútornej potreby pomôcť iným. Dobrovoľníctvo začína tam, kde je dobrá vôľa robiť niečo systematicky a zodpovedne. Po čase sám dobrovoľník zistí, koľko satisfakcie mu táto námaha poskytuje. Spočiatku je dobre, ak sa dobrovoľník vzdeláva a je prístupný na spoluprácu s ľuďmi zodpovednými za dielo. Organizácie, kde bude dobrovoľník pracovať spisujú zmluvu s dobrovoľníkom – na aký čas, odkedy sa zaväzuje a čo bude robiť v stanovených stretnutiach.

Na ochranu dobrovoľníka (pred príp. úrazom, resp. poistením) slúži zákon o Dobrovoľníctve č. 150/2012.

Dobrovoľníctvo pomáha každému človeku rásť, získavať konkrétne skúsenosti s rôznymi sociálnymi skupinami, obohatiť si komunikačné zručnosti, etické prístupy, samostatné myslenie a rozhodovanie, nehovoriac o tom, ako si osvojí celý repertoár hier a poznatkov práce s mládežou.

Dobrovoľníctvo čoraz častejšie sa stáva súčasťou života mladých, zvlášť ak sú študentmi vysokej školy. Zapájajú sa do skautingu, organizujú voľný čas mladším skupinám, zvlášť deťom zo sociálne slabých rodín, vedia zbierať finančné prostriedky organizovaním koncertov, či iných nápaditých akcií, ďalej navštevujú sociálne zariadenia, kde rôznym spôsobom môžu byť užitoční. Poznáme ich ako „misijných dobrovoľníkov, skautingových pracovníkov, organizátorov akcií v niektorých občianskych združeniach, radcov, projektových manažérov, vzdelávacích koordinátorov, či pôsobiacich v iných kreatívnych činnostiach s mládežou.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave má svoje humanitárne projekty v zahraničí, ale aj doma. Na Slovensku môžu študenti - dobrovoľníci, ale aj zamestnaní ľudia či dôchodcovia, ktorí chcú poskytnúť nejakú službu, zapojiť sa do práce v Útulku MEA CULPA alebo nízkoprahovej nocľahárni DEPAUL v Bratislave, do Zariadenia núdzového bývania v Dolnej Krupej, alebo do Betánie v Malackách. Aj keď sú niektoré sociálne zariadenia mimo Bratislavy, dá sa dohodnúť vopred na prácu s deťmi v niektoré, zvlášť víkendové popoludnia. Denní študenti psychológie a sociálnej práce majú povinnú prax v týchto zariadeniach, kde naberajú základné poznatky o konkrétnej sociálnej práci.

Z doterajších kladných skúseností s dobrovoľníkmi povzbudzujeme aj iných, aby sa prihlásili do širokej rodiny dobrovoľníkov a slúžili aj v našom zariadení. Tu potrebujeme službu pre:

  • hrové a záujmové činností detí (tvorivé dielne)
  • doučovanie matematiky, fyziky, anglického a nemeckého jazyka a iných predmetov
  • športové aktivity
  • víkendové a prázdninové podujatia – výlety
  • iné nápadité programy a benefičné koncerty