Dobrovoľníctvo

„Dobrovoľník“ je nielen to, že človek vykonáva svoju prácu bezplatne, ale hlavne dobrovoľne - z akejsi vnútornej potreby pomôcť iným. Dobrovoľníctvo začína tam, kde je dobrá vôľa robiť niečo systematicky a zodpovedne. Po čase sám dobrovoľník zistí, koľko satisfakcie mu táto námaha poskytuje.

Domáci poriadok

ZARIADENIA NÚDZOVÉHO BÝVANIA PRE ŽENY JOZEFÍNUM

919 65 DOLNÁ KRUPÁ č. 556/9

Zariadenie núdzového bývania bolo zriadené podľa Zák. 448/2008 Zb. Z. z., kde sa poskytujú sociálne služby a sú vytvorené podmienky na nevyhnutné uspokojenie základných životných potrieb: bývania, stravovania, hygienickej očisty, bezpečia pred vonkajším svetom.

Klientky prijaté do zariadenia sú prijaté po splnení požadovaných štandardov: vypísanie žiadosti, podpísanie zmluvy, potvrdenie od lekára o zdravotnom stave a zaplatení poplatkov za ubytovanie na jeden mesiac. Zmluvu aj finančné príspevky vypisuje riaditeľka zariadenia.

Klientka podpíše vyhlásenie, že bude dodržiavať domáci poriadok, bude zachovávať hygienické a bezpečnostné predpisy, bude sa riadne starať o svoje deti a v spolunažívaní s ostatnými nebude vytvárať konflikty. Všetky zverené údaje o klientke sú utajené.

V zariadení je možnosť pripravovať si stravu, prať a žehliť bielizeň, čo si klientka vykonáva sama podľa harmonogramu.

Úschovu cenných vecí (zlaté náušnice, retiazky), ale aj financie (vkladné knižky a pod.) vykoná riaditeľka spísaním protokolu a tieto veci sú vydané pri odchode zo zariadenia. V prípade, že si klientka nechá veci u seba, zodpovedá za ich ochranu.

Telefón – pevná linka sa môže používať na úradné vybavovanie, príp. so súhlasom riaditeľky aj na osobné účely. Klientky môžu používať vlastné mobilné telefóny.

Všetko zariadenie na izbe, v kuchyni je evidované, preto sa neodnáša, ani neprenáša. Po odchode klientky zo zariadenia je potrebné vrátiť veci podľa údajov z osobnej karty - počet vankúšov, prikrývok, prádla, atď.

Pobyt v zariadení možno ukončiť na vlastnú žiadosť, s tým, že sa to oznámi riaditeľke. Každý odchod zo zariadenia treba nahlásiť službukonajúcej osobe, aby personál vedel, kde sa dotyčná osoba nachádza. (V zariadení je kniha odchodov, kde klientka napíše dôvod svojho odchodu, pre prípad jej bezpečnosti).

Sociálne pracovníčky zariadenia sú nápomocné pri vybavovaní osobných veci klientky, tiež pri riešení krízovej situácie matky a jej detí.

Služby v dome týkajúce sa upratovania, varenia a iných vecí sú denne aktualizované podľa stavu prítomných. Na večernej komunite sa rozvrhnú úlohy, v ktorých sa každá musí vystriedať.

Klientky majú dbať o svoj zovňajšok, dbať na čistotu izby a chodieb. V prípade úmyselného poškodenia alebo ak z nedbalého použitia vecí bude škoda, klienta je povinná ju zaplatiť.

V zariadení nie je povolené piť alkohol, ani fajčiť, nemôže sa manipulovať s ohňom (používanie sviečok). V prípade podozrenia, že išlo o zneužitie liekov či alkoholu, klientka je povinná podrobiť sa dychovej skúške, resp. lekárskeho vyšetrenia.

Denný režim je nasledovný:

  • 6:30 - 7:00 ............................................. budíček, hygiena, raňajky
  • 7:20 ................................................. odchod detí do školy a škôlky
  • 8:00 – 10:00 ............................. upratovanie, nákupy, pracovná terapia
  • 10:30 – 12:30 ................................................. príprava obeda, obed
  • 14:00 – 17:30 ........................ osobná rekreácia, olovrant, úlohy s deťmi
  • 18:00 ............................................................................. večera
  • 19:30 ................. večerná komunita, upratovanie spoločných priestorov
  • 22:00 ........................................................................ nočný kľud