Dobrovoľníctvo

„Dobrovoľník“ je nielen to, že človek vykonáva svoju prácu bezplatne, ale hlavne dobrovoľne - z akejsi vnútornej potreby pomôcť iným. Dobrovoľníctvo začína tam, kde je dobrá vôľa robiť niečo systematicky a zodpovedne. Po čase sám dobrovoľník zistí, koľko satisfakcie mu táto námaha poskytuje.Podmienky prijatia do

ZARIADENIA NÚDZOVÉHO BÝVANIA PRE ŽENY JOZEFÍNUM

919 65 DOLNÁ KRUPÁ č. 556/9


Možnosti prijatia:

  Zariadenie núdzového bývania (§ 29) sa výlučne venuje poskytovaniu pomoci fyzickej osobe:
 • na ktorej je páchané domáce násilie alebo rodovo podmienené násilie,
 • alebo ktorá je obeťou trestného činu alebo obeťou obchodovania s ľuďmi,
 • ktorá je uvedenými situáciami ohrozená

Cestou:

 • sociálnych pracovníkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • terénnych sociálnych pracovníkov v územnom celku Trnavského kraja
 • sociálnych oddelení VÚC Trnavského kraja
 • obecných úradov
 • priamo cez www.jozefinum.sk

Podmienky prijatia:

 • Osoby patria do cieľovej skupiny, sú z Trnavského kraja
 • Majú podanú písomnú žiadosť s potvrdením o príjme
 • Majú finančné krytie na platbu ubytovania
 • Nie sú z infekčného prostredia ani nemajú vážne zdravotné ohrozenie (lekárske vyšetrenie pred nástupom)
 • deti matiek – dievčatá do 18 rokov, chlapci do 13 rokov