Dobrovoľníctvo

„Dobrovoľník“ je nielen to, že človek vykonáva svoju prácu bezplatne, ale hlavne dobrovoľne - z akejsi vnútornej potreby pomôcť iným. Dobrovoľníctvo začína tam, kde je dobrá vôľa robiť niečo systematicky a zodpovedne. Po čase sám dobrovoľník zistí, koľko satisfakcie mu táto námaha poskytuje.

Štandardy kvality poskytovaných služieb

ZARIADENIA NÚDZOVÉHO BÝVANIA PRE ŽENY JOZEFÍNUM

919 65 DOLNÁ KRUPÁ č. 556/9


Štandard 1    Cieľ a spôsob poskytovanej služby

Sociálne služby v našom zariadení sa poskytujú ženám a matkám s deťmi bez ohraničenia veku. Ide o týrané a osamelé ženy (dievčatá z detských domov, ženy po výkone trestu, ojedinele v staršom veku.) Prednostne prijímame matky s deťmi (dievčatá do plnoletosti, chlapci do dovŕšenia 13 roku.) Poskytujeme sociálne služby v plnom rozsahu zo zákona vzťahujúce sa na naše zariadenie. Vykonávame sociálne poradenstvo, terénnu sociálnu službu, socializáciu a pracovnú terapiu. Poskytujeme služby klinického psychológa. Sociálna služba sa poskytuje na podklade podanej písomnej žiadosti a zdokladovania dokumentov uvedených v Domácom poriadku. Sociálne služby sú poskytované podľa zákona v rozsahu Organizačného a Domáceho poriadku zariadenia. Cieľom sociálnej služby je poskytnutie pomoci v čase núdze po dobu vyriešenia problému (max 1 roku, výnimočne 3 roky).

Štandard 2    Ochrana práv osôb

Klientkam zaisťujeme všetky ľudské práva, zvlášť právo rozhodovať o svojom živote v konkrétnych situáciách. (IRP) Klientky prijímané do zariadenia sú oboznámené o svojich právach a povinnostiach, ktoré súvisia s poskytovanou službou. (viď Domáci poriadok) Osobitný zreteľ je kladený zamestnancami zariadenia na deti a ich práva!!! Týka sa to vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a voľnočasových aktivít. Snaha zamestnancov je aj v usmerňovaní a výchove klientiek k citovej výchove detí!

Štandard 3    Komunikácia so záujemcom o službu

Klientky sú dostatočne informované o rozsahu poskytovanej sociálnej služby, aby sa samé mohli slobodne rozhodnúť. Informácie sú jasne podané osobne, zrozumiteľným slovníkom aj s prejednaním očakávania klienta, prípadne s nesplnením ich požiadaviek. Poskytovateľ môže odmietnuť službu telefonicky, elektronicky, osobne alebo písomne. V prípade odmietnutia sa urobí zápis na žiadosť klientky s odôvodnením zamietnutia.

Štandard 4    Dohoda (zmluva) o poskytovaní služieb

V prípade prijatia klientky, je vyplnená písomná zmluva, kde je jasne vymedzený rozsah poskytovanej služby, aj konkrétne podmienky, ako sa služba poskytuje. Zmluva je právny akt dvoch rovnoprávnych strán spísaný na predpísaných tlačivách, ktoré klientka dňom prijatia podpíše, čím dáva súhlas s podmienkami uvedenými v zmluve. Neplnenie zmluvy rieši občiansky súd.

Štandard 5    Individuálny plán poskytovanej sociálnej služby

Priebeh poskytovanej služby sa plánuje raz mesačne spoločne s klientkou a sociálnym pracovníkom zariadenia. Individuálne plánovanie závisí od zdravotného stavu klientky, od jej schopností a možností, s rešpektovaním neplánovaných zmien, ktoré sa môžu vyskytnúť. IPR sa kontroluje raz mesačne v osobnom pohovore so sociálnym pracovníkom, pričom sa využíva aktivita klientky a jej rozhodnutie na ďalšie obdobie.

Štandard 6    Dokumentácia o poskytovanej službe

Dokumentácia klienta obsahuje:
Zmluvu, Zápis o prijatí klientky, Zásady domu, Vyhlásenie klientky, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Potvrdenie od lekára o zdravotnom stave klientov (matky s deťmi), Potvrdenie o príjme, IRP, Zoznam osobných vecí, ktoré klient vlastní, fotokópie osobných dokladov (občiansky preukaz, zdravotný preukaz, rodný list.

Dokumentácia zariadenia obsahuje:
Domáci poriadok, Prevádzkový poriadok, BOZP a PO, Revízne správy, Plánovaný rozpočet zariadenia na jednotlivé roky, Smernicu ..., Smernica o prijímaní darov, Výročnú správu.

Štandard 7    Sťažnosti na kvalitu poskytovanej služby

Klient má právo sa sťažovať na poskytovanú službu. Poskytovateľ zaručuje podľa Domáceho poriadku, aby podaná sťažnosť bola bezpečná a nikomu nepoškodila. Vybavovanie sťažností klientok je podrobne uvedené v Domácom poriadku.

Štandard 8    Náväznosť poskytovanej služby na ďalšie zdroje

Pri poskytovaní sociálnej služby je kladený dôraz na náväznosť na rodinné prostredie, na vzťahy so susedmi, priateľmi. Sprostredkovávame aj iné služby, ktoré klient potrebuje (právne, psychologické, medicínske a pod.)

Štandard 9    Personálne a organizačné zaistenie sociálnej služby

Počet pracovníkov a ich pozície vyplývajú zo zákona č. 448/2008 a jednotliví pracovníci pracujú podľa svojej náplne práce. Klientky sú informované o právomoci a povinnostiach jednotlivých pracovníkov zariadenia.

Štandard 10    Odborný a profesionálny rozvoj zamestnancov

Každoročne pracovníci sociálnej služby vypracovávajú individuálny plán odborného rozvoja, profesijného rastu a tento plán konzultujú s ostatnými odbornými pracovníkmi zariadenia. Supervízia zariadenia je zabezpečená raz ročne a supervíziu odbornej pomoci si zabezpečuje každý pracovník sám. Koncom roka sa hodnotí odborný a profesný rast zamestnancov.

Štandard 11    Miestna a časová dostupnosť poskytovanej služby

Sociálna služba sa poskytuje v Zariadení núdzového bývania pre ženy – JOZEFÍNUM, v Dolnej Krupej, Nám. L. van Beethovena 556/9. Sociálna služba je poskytovaná nepretržite počas celého roka.

Štandard 12    Informovanosť o poskytovanej sociálnej služby

Informáciu o poskytovanej službe možno nájsť v sieti sociálnych služieb na MPSVaR, na www.jozefinum.sk a tiež na sociálnych sieťach, v novinách aj v orgánoch VÚC, miestneho zastupiteľstva a pod.

Štandard 13    Prostredie a podmienky

Zdravotné a hygienické štandardy zariadenia boli schválené RÚ HaZ SR v Trnave. Zariadenie je primerane technicky a materiálne vybavené, dohliada sa na estetiku prostredia a na preventívne opatrenia (deratizácia zariadenia, okolia, ...).

Štandard 14    Núdzové a havarijné situácie

Sociálna služba je poskytovaná kvalitne, odborne a bezpečne. Sú definované podmienky, ako postupovať, ak by prišlo k náhlym alebo núdznym podmienkam (havárie). Pre rýchle a správne postupy sú spracované postupy, ktoré visia na viditeľnom mieste pri každom východe z budovy.

Štandard 15    Zvyšovanie kvality sociálnej služby

Poskytovateľ sociálnej služby sa snaží o stále zlepšovanie podmienok poskytovanej služby. Poskytovateľ získava informácie od klientiek, od pracovníkov zo sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, od školských, zdravotníckych a iných odborných pracovníkov, ktorých sa sociálna služba týka. Snaží sa o dobrú spoluprácu so starostom obce. Priebežne sa vykonáva hodnotenie zariadenia metodikou SWOT.

Dolná Krupá, január 2013                                      riaditeľka zariadenia