Dobrovoľníctvo

„Dobrovoľník“ je nielen to, že človek vykonáva svoju prácu bezplatne, ale hlavne dobrovoľne - z akejsi vnútornej potreby pomôcť iným. Dobrovoľníctvo začína tam, kde je dobrá vôľa robiť niečo systematicky a zodpovedne. Po čase sám dobrovoľník zistí, koľko satisfakcie mu táto námaha poskytuje.Poslanie

ZARIADENIA NÚDZOVÉHO BÝVANIA PRE ŽENY JOZEFÍNUM

919 65 DOLNÁ KRUPÁ č. 556/9


Zariadenie je začlenené do siete sociálnych zariadení VÚC Trnavský samosprávny kraj.

Ide o zariadenie sociálnej služby s celoročnou pobytovou formou a ambulantnou poradenskou činnosťou.

Cieľová skupina:

 • ženy, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácií, podľa §2, od. 2 písm. g, t.j. nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť
  g. pre ohrozenie správaním iných fzyických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb

Poskytovaná služba:

  Podľa poslednej úpravy zákona o sociálnych službách č. 448/2008 v zariadení núdzového bývania (§ 29) sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g)
 • a) poskytuje
 • 1. ubytovanie na určitý čas,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • b) utvárajú podmienky na
 • 1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
  2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
  3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  4. záujmovú činnosť